Odwiedź nową stronę internetową szkoły: kliknij

 MYŚL ROKU: "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole samorządność uczniowska ma wieloletnią tradycję. Działalność Samorządu Uczniowskiego opiera się głównie na tworzonym co roku Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego, który jest opracowany za pomocą opiekuna i zatwierdzony podczas zebrania zarządu SU. Działalność Samorządu na duże znaczenie dla rozwoju społecznego naszych uczniów. Dzięki pracy na rzecz społeczności szkolnej uczą się oni efektywnego współdziałania, myślenia w kategoriach wspólnego dobra, realnego planowania działań i odpowiedzialności za wspólne decyzje.

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Rzecznik Praw Ucznia jest osobą ułatwiająca podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Rzecznik Praw Ucznia – w naszej szkole rolę tę pełni pani Janina Lubaś.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego powstał na podstawie Planu Pracy szkoły, Planu wychowawczego, programu Profilaktyki, Statutu Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku zebrań oraz doświadczenia uczniów z lat poprzednich. z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego.

Cele

 • rozwijanie samorządności wśród uczniów,
 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych(wolontariat, akcje charytatywne)
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • dbałość bezpieczeństwo w szkole,
 • niwelowanie zachowań agresywnych,
 • pobudzanie do zachowań kulturalnych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

Zadania i formy realizacji:

Zadania Formy realizacji Terminy
Rozwijanie samorządności Wybory trójek klasowych. Wrzesień
Przypomnienie regulaminu SU Wrzesień
Kampania przedwyborcza i Wrzesień
Zebranie Zarządu SU- Przypomnienie regulaminu SU, akceptacja proponowanych dni wolnych, Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WO, Programem Wychowawczym; Wrzesień
Opracowywanie planu pracy SU. Wrzesień
Gazetka o prawach ucznia. Wrzesień
Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU. Cały rok
Zebrania Zarządu SU z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, organizacji pracy, spraw bieżących. Cały rok
Pomoc w przeprowadzeniu apeli . Cały rok
Systematyczne spotkania Zarządu SU – planowanie i organizowanie pracy. Cały rok
Debaty uczniowskie. Wg harmonogramu
Działalność SU i realizacja zadań wg opracowanego planu pracy. Cały rok
Kontynuacja skrzynki dobrych pomysłów. Cały rok
Wykonanie i składanie życzeń świątecznych oraz z okazji Dnia Edukacji Październik
Szczęśliwe dni – szczęśliwe numerki. Cały rok
Kolorowe dni. Wg harmonogramu.
Kształtowanie postaw patriotycznych Tworzenie postaw patriotycznych poprzez organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych o charakterze patriotycznym. Cały rok
Przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji w poczcie sztandarowym szkoły. Wrzesień
Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i państwowych. Cały rok
Przygotowanie i noszenie kotylionów z okazji świąt o charakterze patriotycznym. Dni akademii
Właściwy i rzeczowy przekaz informacji. Komunikaty ustne podczas zebrań SU Cały rok
Komunikaty pisemne dla samorządów klasowych Cały rok
Umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Cały rok
Przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły. Cały rok
Gazetki tematyczne. Cały rok
Pomoc w prowadzeniu Kroniki Szkoły. Cały rok

Udział młodzieży w życiu szkoły.

Integracja społeczności szkolnej.

Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt kościelnych, państwowych i lokalnych  
Poznanie i stosowanie elementarnych zasad dobrego wychowania, wpajanie zasad Cały rok
kulturalnego zachowania się, pokazywanie uczniom właściwych postaw i zachowania.  

Debaty uczniowskie:

1. Mój ideał nauczyciela

2. Co to znaczy być patriotą?

3. Tradycje świąt w różnych religiach i kulturach.

4. Jak dbam o zdrowie?

5. Po co nam szkoła?

6. Sport to zdrowie

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Marzec

Czerwiec

Organizacja „choinki szkolnej” Styczeń
Współorganizacja „Andrzejek” - dyskoteki 28 listopada
Współorganizacja „Mikołajek” klasy I – VI 6 grudnia
Przygotowanie wigilii klasowych i szkolnej Grudzień
Współorganizacja „kiermaszu bożonarodzeniowego” i „Kiermaszu wielkanocnego” Grudzień/marzec
Współorganizacja Pikniku Czerwiec
Współorganizacja Dni otwartych Listopad, marzec, maj
Dekoracje szkoły. Cały rok
Dbałość o bezpieczeństwo, niwelowanie zachowań agresywnych. Reagowanie na postawy agresywne i niebezpieczne zachowanie Cały rok
„Bezpieczniki” – organizacja dyżurów uczniowskich podczas dużych przerw w celu pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa. Cały rok
Tydzień dobrych manier. Cały rok
Samokontrola i współkontrola poprawnego zachowania w mowie i czynach Cały rok
Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie Rozpoczęcie akcji nakrętki w ramach akcji „Nakrętki dla Marysi”. Wrzesień  
„Pola Nadziei” Marzec
„Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”  
Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” Wrzesień
Współzawodnictwo

- konkurs na najbardziej aktywną klasę:

- aktywność w SU

-udział w akademiach i apelach

- dekoracja klas – gazetki tematyczne

-ukwiecenie klas

- czystość

- praca dyżurnych

- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

- noszenie obuwia zmiennego

Cały rok
           

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi w roku szkolnym 2015/2016

Patrycja Maciaszkiewicz - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Lubaś - zastępca przewodniczącego

Beata Zaremba

Jakub Znój

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Gariela Biedroń

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide