Odwiedź nową stronę internetową szkoły: kliknij

 MYŚL ROKU: "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców – czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

·         z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),

·         z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,

·         kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,

·         z radami rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

·         musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,

·         musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,

·         musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,

·         musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

·         Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

·         Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

·         Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

·         Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).

·         Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

·         Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

·       Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2).

·       opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (art. 56 ust. 2).

·         ·wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4).

·         Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

·         ·Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

·         ·Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

Rada rodziców ma obowiązek:

·       ·gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

  wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),

  regionalną izbę obrachunkową,

  urząd skarbowy.

·       stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

·       działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

Uwaga: rada rodziców nie ma osobowości prawnej.

Jednak musi działać zgodnie z:

·       ·ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

·       ·ustawą o rachunkowości.

Powołanie rady rodziców

W skład rad rodziców wchodzą:

·       w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

·       w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki,

·       w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Uwaga: w skład Rady rodziców nie może wchodzić więcej niż po jednym przedstawicieli każdej klasy.

Regulamin Rady rodziców

Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin powinien być napisany w sposób przejrzysty, staranny, uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.

Regulamin musi zawierać:

· wewnętrzną strukturę rady (np. że jest prezydium, komisja rewizyjna)

·tryb pracy rady (np. jak często odbywają się spotkania prezydium i plenarne, jak są podejmowane decyzje, jaki jest sposób zwoływania posiedzeń rady),

·szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców,

· zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Właściwie skonstruowany regulamin powinien określać jeszcze inne zagadnienia, np.:

·cele i zadania rady rodziców,

·zasady dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi w roku szkolnym 2015/2016:

Marek Twaróg - przewodniczący

Natalia Piotrowska - zastępca przewodniczącego

Katarzyna Jucha - sekretarz

Urszula Lidwin - skarbnik

Ewelina Hulik

Wioletta Owsiak

Bernadetta Pasieka

Sylwia Przybyła

Magdalena Szafarz

Dariusz Waszeciak

Elżbieta Wróbel

Wiktoria Żółkoś

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide