Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi , tel : 13 43 122 12, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi możliwy jest pod numerem tel. 502 575 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz promowania statutowych działań szkoły. Wizerunek ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna rozpowszechniany będzie jedynie w celach promujących działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.

5. Rodzic lub opiekun prawny ucznia posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                                                                                          Podpis Administratora

                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

                                                                                                                                  w Jaszczwi

                                                                                                                      Tomasz Fortuna

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide